آشنایی با استاد:

  • نقاش و آموزگار نقاشی کودک و نوجوان
  • طراح برنامه های آموزشی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان
  • مسئول برنامه ریزی آموزشی هنرهای تجسمی در بخش کودک و نوجوان، خانه هنر خرد، تهران

۱۳۹۹ – تاکنون

سرگروه هنر دبستان، مجتمع آموزشی خرد، تهران.

۱۳۹۹ – تاکنون

آموزش نقاشی و هنرهای تجسمی در گروه سنی کودک و نوجوان.

۱۳۹۵ – تاکنون

مجتمع آموزشی خرد، تهران

1399 تا کنون

مجتمع آموزشی ضحی،

1396-1398

موسسه فرهنگی هنری شهرقصه، کرج

1395-1398

طراحی داخلی فضاهای آموزشی در مجتمع آموزشی ضحی، تهران.

۱۳۹۷

منتخب نمایش‌های گروهی نقاشی

*نمایش «ری-رایپاروگرافی» گالری هنگام، مشهد، 1399

*نمایش «فیگوراتیو» خانه هنرمندان ایران، تهران، ۱۳۹۸

*نمایش آثار منتخب نخستین دوره سالانه آرت پی، گالری فرمانفرما،تهران، ۱۳۹۸

*نمایش «رویدادهای موازی» نگارخانه ی تهران، پردیس هنرهای زیبا، ۱۳۹۵