هنرجویان گرامی توجه داشته‌باشید تنها تا یک هفته پیش از شروع دوره امکان انصراف از دوره وجود دارد و پس از آن در صورت انصراف، پرداختی مسترد نمی‌شود.
هم‌چنین پس از انصراف، ویدئوهای ضبط شدۀ کلاس قابل مشاهده نخواهند بود.